• To be BRAVE is to behave bravely when your heart is faint.
  • So, you can be really brave only when you really ain't.
  • ------------------------- Piet Hein (1905)---------------------

26 tháng 9, 2009

Toạ độ


TỌA ĐỘ

1. Các hệ tọa độ sd trong AutoCAD:

1.1 Hệ tọa độ Đề-các

Hệ tọa độ 2D: điểm tham chiếu (điểm gốc tọa độ) hợp thành bởi trục X và Y. Điểm tham chiếu có tọa độ (0,0) là giao điểm của 2 trục. Tọa độ của các điểm trên mặt phẳng mang dấu + hay – tùy thuộc vào vị trí điểm so với các trục và gốc tọa độ.

Trong hệ 3D cần thêm cao độ (Z)

Giá trị tọa độ tuyệt đối của một điểm lấy gốc tọa độ (0,0) làm điểm tham chiếu. Như vậy, điểm tham chiếu này là cố định.

Tọa độ tương đối của một điểm lấy điểm nhập vào cuối cùng trên bản vẽ làm điểm tham chiếu. Điểm tham chiếu này “động” – thay đổi liên tục mỗi khi ta nhập vào một tọa độ điểm mới. Để chỉ định tọa độ tương đối, ta nhập @ trước tọa độ điểm. Công thức: @X,Y

1.2 Hệ tọa độ cực

- Để định vị trí một điểm trong hệ XY.

- Chỉ ra khoảng cách và góc đo so với gốc tọa độ (0,0)

- Mặc định: chiều dương của góc ngược chiều kim đồng hồ. Có thể thay đổi thiết lập hướng và đchuẩn đo góc bằng lệnh Units.

1.3 Hệ tọa độ gốc (WCS) và hệ tọa độ sử dụng (UCS)

- Hệ tọa độ gốc (WCS – World Coordinate System) là hệ tọa độ mặc định trong bản vẽ
AutoCAD. Thường chọn góc trái phía dưới bản vẽ làm gốc tọa độ (0,0,0)

- Hệ tọa độ người dùng (UCS – User/local Coordinate System): ta có thể tự tạo bằng lệnh UCS và lưu nhiều UCS trong cùng một bản vẽ.

- Chỉ có thể chọn một trong hai hệ WCS và UCS cho bản vẽ hiện hành.

***** Dịch chuyển gốc tọa độ UCS *****

Command : Ucsicon, enter

Enter an option [ON/OFF/All/Noorigin/Origin/Properties]

à chọn OR, enter

Command : UCS, enter

Specify origin of UCS or [Face/Named/Object/…Axis]

à chọn điểm sẽ làm gốc tọa độ mới.

Biểu tượng UCS sẽ chuyển đến vị trí vừa được chọn làm gốc tọa độ mới.

__________________________________________________________

2 Các phương pháp nhập tọa độ điểm

§ Tọa độ tuyệt đối: X,Y – X: hoành độ, Y: tung độ, điểm tham chiếu là gốc tọa độ (0,0).

§ Tọa độ tương đối: @X,Y - @ có nghĩa là “last point”

§ Tọa độ cực: D < a

- D là khoảng cách giữa điểm muốn nhập với gốc tọa độ (0,0),

- a là góc nghiêng hợp bởi đ.thẳng nối gốc tọa độ và điểm muốn nhập với đường chuẩn.

- Đường chuẩn = trục X

§ Tọa độ cực tương đối: @ D < a

- D là khoảng cách giữa điểm cần nhập với điểm cuối vừa nhập trước đó.

- a là góc hợp bởi đường nối điểm cuối cùng vừa nhập và điểm cần nhập với đ.chuẩn

§ Nhập khoảng cách trực tiếp (Direct distance entry): nhập khoảng cách tương đối so với điểm cuối cùng, định hướng bằng cusor.

§ Nhập bằng cách dùng phím chọn (PICK) của chuột kết hợp với các phương thức bắt điểm.

§ Nhập tọa độ điểm theo hướng định trước – Polar tracking, chỉ cần nhập khoảng cách vào dòng nhắc, còn góc nghiêng được mặc định sẵn trên hộp thoại Draft Settings.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét