• To be BRAVE is to behave bravely when your heart is faint.
  • So, you can be really brave only when you really ain't.
  • ------------------------- Piet Hein (1905)---------------------

22 tháng 10, 2009

Nhà ở vùng bão lụt - các mẫu nhà
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét