• To be BRAVE is to behave bravely when your heart is faint.
  • So, you can be really brave only when you really ain't.
  • ------------------------- Piet Hein (1905)---------------------

3 tháng 12, 2009

CS - List of light sources


Phân loại các nguồn sáng

1. Tự nhiên

Fire

Lửa

Sunlight

As mặt trời

Meteors / meteor showers

Sao băng

Stars – star clusters, galaxies-quasars

Các vì sao

Nebulae

Tinh vân

Accretion disks


Bioluminescence

Sự phát quang sinh học – đom đóm, cá

Lightning

Sét, tia chớp

Aurorae

Cực quang- Bắc và Nam cực quang

Airglow


Triboluminescence

Sự phát quang do ma sát

Magma (black body radiation)


Plasma (physics)


2. Hoá học

Chemoluminescence (lightsticks)


Fluorescence

Sự phát huỳnh quang

Phosphorescence

Sự phát lân quang

Phát quang mà không nung nóng

Lân tinh

3. Nhân tạo

3.1 Các loại đèn phát sáng dựa trên sự đốt cháy

Torches

Đuốc

Candles

Nến

Argand lamp

Đèn dầu

Oil lamps


Argon flash


Acetylene / Carbide lamps


Betty lamp


Butter lamp


Flash powder


Gas lighting


Gas mantle……….


3.2 Đèn điện

Incandescent lamps

Đèn dây tóc,

đèn nung sáng

--- Carbon button lamp

Đèn khí C

--- Conventional incandescent

light bulbs; Flashlight

Bóng dây tóc;

đèn pin

--- Halogen lamps

Đèn khí Halogen

(khí I, Br)

--- Globar

Đèn cực hợp chất

silicon-carbon

--- Nernst lamp

Đèn điện dây tóc

gđ sơ khởi
Electroluminescent (EL) lamps

Đèn sd vật liệu phát

quang khi có dòng điện

--- Light-emitting diodes


--- Polymer light-emitting diodes


--- Solid-state lighting


--- LED lamps (Light-Emitting Diodes)


--- Electroluminescent sheets


--- Electroluminescent wires
Gas discharge lamps


Fluorescent lamps

Compact fluorescent lamps

Black light

Inductive lighting


Hollow cathode lamps


Neon and argon lamps


Plasma lamps


Xenon flash lamps
High-intensive discharge lamps


Carbon arc lamps


Ceramic discharge metal halide lamps


Hydragyrum medium-arc iodiode lamps


Mercury vapor lamps


Metal halide lamps


Sodium vapor lamps


Xenon arc lamps


Sulfur lamps


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét